SVL Group

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SVL Corporation Limited) เป็น Holding Company ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่ม SVL Group

SVL Group ประกอบด้วย

• บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (LINE)
• บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด (BPL)
• บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC)
• บริษัท สหวิริยาชิปปิ้ง จำกัด (SVS)
• บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SVLP)
• บริษัท บิ๊กบลู จำกัด (BB)
• บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DD)
• บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอนเซ็ปต์ จำกัด (DDFC)
• บริษัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จำกัด (SVLT)