การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาสังคม

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก้าวต่อไปในการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางสะพาน
ในปี 2559 SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร มีนโยบายในการร่วมสนับสนุนโครงการ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งทุนของคนในชุมชน ออมเงิน ปล่อยกู้ ปันผล จัดสวัสดิการ ร่วมต่อยอดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของชุมชน อาทิ ร้านค้าชุมชน ธนาคารปุ๋ย กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังมีแนวคิดในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งชุมชนและสังคม เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสรร ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและภาคธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงาน และชุมชน และร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เช่นโครงการรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อชาวบางสะพาน โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน โครงการชรบ.ร่วมใจส่งความปลอดภัยให้ชาวบางสะพาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมสร้างสังคมอุดมสุข ผ่านกิจกรรมในหลากหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
มิติด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมทาสีและมอบเครืองเล่นให้กับโรงเรียน ทั้งในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน กิจกรรมรถขนส่งมอบรอยยิ้ม ร่วมกับกองทัพเรือในการซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำเรือรบหลวงของกองทัพเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือประจวบ เพื่อให้นักเรียน ชุมชนได้เข้าชมศักยภาพของกองทัพเรือไทย ร่วมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามขอท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินประจำปี เป็นต้น
มิติด้านเศรษฐกิจได้แก่ มอบเงินสนับสนุนสมทบหุ้นธนาคารชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเพื่อการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียนและเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ลดปัญหาหนี้นอกระบบ สร้างนิสัยการออมของคนในชุมชน สร้างระบบสวัสดิการ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างซั้งกอ (บ้านปลาตามธรรมชาติ) เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับท้องทะเล เป็นต้น