SVL Group Kick-Off Meeting 2023

SVL Group นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม ให้การต้อนรับ ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก (คนกลาง) ที่มาให้ความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมการวางแผนธุรกิจ ในกิจกรรม SVL Business Plan kick-off Meeting 2023 ณ ห้อง Meet Up อาคาร SVL House ถ.สุรศักดิ์ สีลม กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน