SVL Group เดินหน้าโครงการรักษ์โลก

SVL Group โดยส่วนงานบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “How to ทิ้ง”  ปีที่ 2 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในองค์กร ผ่านกิจกรรม เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ให้เป็น “ชุด PPE คุณหมอ”ครั้งที่ 2 ส่งมอบขวด PET หรือขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จำนวนกว่า 1,000 ใบ มอบให้แก่มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล สำหรับอัพไซเคิลเป็นชุด PPE แบบใช้ซ้ำ (Reusable) ได้ถึง 55 ชุด และในโอกาสเดียวกันนี้ยังส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 200 ชิ้น

SVL Group ตั้งใจเป็นอีกหนึ่งพลังในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน