SVL Group ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนภาครัฐในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจคัดกรอง ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019


นายเลิศยศ แย้มพราย
นายอำเภอบางสะพาน รับมอบน้ำดื่มจากกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group โดย นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าที่หน้าผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนจุดตรวจคัดกรองด่านชุมชน 12 จุด เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ