SVL Group ส่งทีมงานสอนน้อง วิทยาลัยอาชีพบางสะพาน

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่ม SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 13 ประจำปี 2563 จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้ “โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร” จำนวน 25 คน จาก 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขาการจัดการคลังสินค้า) สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนและฝึกฝนสร้างเยาวชนให้เป็นมืออาชีพในสายงาน โดยมีทีมครูพี่เลี้ยงจาก SVL Group ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เสมือนทำงานจริง ณ ห้องประชุมกรีน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์