SVL Group สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จากภายในสู่ภายนอกองค์กร

SVL Group โดยทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนงานการบุคคล -บางสะพาน จัดอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายปะจำปี 2565″ ตามนโยบาย Green Logistics : SVL Group เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดูแลชุมชน สังคม และสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จากภายในองค์กร และกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้ เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาท นำความรู้ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง และเพื่อควบคุมประเภทขยะอันตรายจากเชื้อโควิด-19