SVL Group ร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ผ่านกิจกรรมปลูกผักกินเอง

SVL Group นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรมปลูกผักกินเองภายใต้ “โครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน” ตามงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหนุนพี่น้องชุมชนปลูกผักกินเองสร้างความมั่นคงทางอาหาร เสริมสุขภาพดี ปลอดโรค สร้างภูมิคุ้มกัน ในช่วงโควิด-19  และสร้างความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างระบบอาหาร   ที่ยั่งยืน เมื่อวันก่อน