SVL Group ร่วมสร้างบ้านปลา…ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

SVL Group โดยนายชาญสิทธิ์ ใหม่ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ จัดกิจกรรม “สร้างบ้านปลา-ปู (ซั้ง)”เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและวัยเจริญพันธุ์ เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำและฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แม่น้ำบางปะกง พร้อมต่อยอดเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล แสงขาว ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร       ทางทะเล จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายวชิรศักดิ์ วัฒนวรรณศักดิ์ พร้อมด้วยนางสาวมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์ ผู้นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางปะกง ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมด้วยช่วยกันสร้าง “ซั้ง” ณ ศูนย์พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู ชุมชนบ้านบน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันก่อน