SVL Group ร่วมประชุม คปข. สานพลังราษฎร์-รัฐ ขับเคลื่อนงานพัฒนาภาคชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ประธานคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาและบูรณาการงานเกี่ยวกับการขนส่ง ถนน การจราจร ความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน รวมถึงแผนพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดประจวบฯ ตามนโยบายของภาครัฐบาล

โดยมีผู้บริหารเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก  เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอแผนงานการขนส่ง มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงงานพัฒนาชุมชน ที่ร่วมมือภาครัฐ และผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนงานต่างๆ ร่วมกับชุมชนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์