SVL Group มอบเงินสนับสนุนโครงการ “พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู”

SVL Group โดย นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก และนายชาญสิทธิ์ ใหม่ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับนายชิษณุพงศ์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสมทบทุนในโครงการ “พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู” เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา ธนาคารปู และฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนริมแม่น้ำบางปะกง โดยมีนางสาวมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์ ผู้นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางปะกง รับมอบ ณ ศูนย์พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู ชุมชนบ้านบน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันก่อน