SVL Group ร่วม “ปันยิ้ม..สร้างสุข” ณ บางสะพาน ส่งเสริมโครงการภาครัฐ สพอ.บางสะพาน

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้ยจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน นำทีมพร้อมทีมสื่อสารองค์กร  เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค “ชุดปันน้ำใจ” มอบให้กับนางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน (กพสอ.) รับมอบตามโครงการสตรีบางสะพานรวมน้ำใจ “ปันยิ้ม..สร้างสุข” ให้ผู้ยากไร้-ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ส่งมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์