SVL Group จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

SVL Group จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ให้กับ พนักงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม What’s Up อาคาร SVL House ถ.สุรศักดิ์ สีลม กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน