FAQ

Q: บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีธุรกิจอะไรบ้าง?

SVL Group ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 60 ปี มี 4 กลุ่มธุรกิจหลักภายใต้ SVL Group ได้แก่

1.กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Business)
ประกอบไปด้วย
– บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด
– บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด
– บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

2.กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ (Property Business)
ประกอบไปด้วย
– บริษัท เอสวีแอล พร็อพเพอตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท สวนทรายงาม จำกัด

3.กลุ่มธุรกิจมาร์เก็ตเพลส (Marketplace)
ประกอบไปด้วย
– บริษัท บิ๊กบลู จำกัด

4.กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Service)
ประกอบไปด้วย
– บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอนเซ็ปต์ จำกัด

Test 2

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Test 3

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Test 4

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Test 5

Toggle content goes here, click edit button to change this text.