CEO Talk : Who is SVL?

“SVL Group เราเล็งเห็นถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจาก Disruption และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เราจึงเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจใหม่แห่งอนาคต” สุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group คำกล่าวที่สะท้อนความเป็นตัวต้นของ SVL Group ผ่านมุมมองผู้บริหารของเราทุกมุมมอง ทุกแนวความคิด ทุกตัวตน ของ SVL Group ว่าเราคือใคร และบ้านหลังใหม่ของเรา SVL House ที่แฝงแนวความคิดทางด้านธุรกิจ การใช้ชีวิต และปรัชญาได้อย่างลงตัว มีที่มาที่ไปอย่างไร ทุกคำตอบของทุกคำถามอยู่ที่นี่ ถ้าคุณพร้อมก้าวไปด้วยกันกับเรา SVL Group : Moving Forward Togethe