รางวัลเกียรติยศ

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน : ISO  39001 ประจำปี 2561
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ISO 39001 : 2012

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัล Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2561 สาขาบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2560 (รางวัล 4 ปีต่อเนื่อง)

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด ได้รับ รับมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการจัดการด้านยาเสพติด (มยส.) ประจำปี 2560  และปี 2563 (รางวัลต่อเนื่อง)

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1-4 ปี ระดับทอง

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ประจำปี 2559

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018