รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2565

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกลุ่ม SVL Group รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจินตนา รัชตโภคิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม MeetUp อาคาร เอสวีแอลเฮ้าส์ กรุงเทพฯ