ผู้บริหาร

นาย วิน วิริยประไพกิจ

Chairman of The Boards

นาย สุรเดช มุขยางกูร

Chairman of Executive Committee Officer

นาย อนุวัต ชัยกิตติวนิช

President & Head of Logistics Business

นาย อุดม สดใส

Head of Land Transportation Business Group

นาง วารุณี วุฒิศักดิ์

Head of Property Business Group

 

นางสาว ประภา วรรุตม์

Chief Finance Officer