ผู้บริหาร

นาย วิน วิริยประไพกิจ

Chairman of The Boards

นาย สุรเดช มุขยางกูร

Chairman of Executive Committee Officer

นาย อนุวัต ชัยกิตติวนิช

President & Head of Logistics Business

นาย อุดม สดใส

Head of Land Transportation Business Group

นางสาว สุรีย์พร เสกสรรพานิช

Head of Marine Transportation Business Group

 

นาง วารุณี วุฒิศักดิ์

Head of Property Business Group

 

นางสาว ประภา วรรุตม์

Chief Finance Officer