ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสวีแอล พร็อพเพอตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SVLP)

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการที่ดิน อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ บริการให้ลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อร่วมยกระดับและรองรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการระดับประเทศ อาทิ ศูนย์พักรถ, สถานีขนส่ง ฯลฯ