ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอตี้ จำกัด

บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอตี้ จำกัด (SVLP) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ บริการให้ลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อร่วมยกระดับและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ