ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสวีแอล พร็อพเพอตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบอาคารสำนักงาน